Laureaci konkursu Group Leader 2020

dr Adam Kłosin, dr Tomasz Wypych
dr Adam Kłosin, dr Tomasz Wypych

Zwycięzców konkursu, którymi zostali dr Adam Kłosin i dr Tomasz Wypych,  wyłoniono w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie, spośród 38 zgłoszeń, komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Jolanty Rędowicz wybrała siedmioro kandydatów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć i planów badawczych przed społecznością Instytutu. Kandydaci odbyli także indywidualne rozmowy z członkami komisji konkursowej oraz ze wskazanymi przez siebie kierownikami pracowni Instytutu.

 

Dr Adam Kłosin jest biologiem komórkowym i genetykiem badającym mechanizmy regulacji genów u eukariontów. Ukończył międzynarodowy program licencjacki Job Creation Oriented Biotechnology w Perugii we Włoszech, ze specjalizacją w biotechnologii roślin i rolnictwie molekularnym, a następnie studia magisterskie z bioinżynierii molekularnej na Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech, gdzie badał oczyszczone białka błonowe przy użyciu spektroskopii sił na pojedynczych cząsteczkach. Doktorat dr Kłosin obronił w 2016 roku w  Centrum Regulacji Genomowej w Barcelonie, gdzie pracując w grupie prof. Bena Lehnera badał mechanizmy dziedziczenia epi-genetycznego w nicieniu Caenorhabditis elegans. Następnie przeniósł się do Drezna, aby kształcić się w zakresie biologicznego rozdziału faz w laboratorium prof. Tony'ego Hymana w Instytucie Biologii Molekularnej i Genetyki im. Maxa Plancka.

W swoich badaniach wykorzystuje metody biochemiczne i biofizyczne, aby zrozumieć różne aspekty regulacji genów, takie jak inicjacja transkrypcji i kontrola zmienności ekspresji białek. Jego najnowsza praca pokazuje bardzo skuteczny mechanizm redukcji wariacji w ekspresji białka w komórkach ssaków oparty na kompartmentalizacji białka poprzez biologiczny rozdział faz. Jego nowo utworzona grupa w Instytucie Nenckiego połączy metody biochemiczne i badania funkcjonalne na komórkach ssaków i nicieniach w celu badania organizacji transkrypcji podczas rozwoju organizmu i w odpowiedzi na stres.

 

Dr Tomasz Wypych uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii, prowadząc badania naukowe w Instytucie Badań Biomedycznych w Bellinzonie, w Szwajcarii. Pierwszy staż podoktorski odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, w Szwajcarii, drugi natomiast na Uniwersytecie Monasha w Melbourne, w Australii. W tym okresie dr Wypych opublikował artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Immunology, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Trends in Immunology, czy Mucosal Immunology.

Badania dr. Tomasza Wypycha skupiają się wokół poszukiwań nowych metabolitów o właściwościach immunomodulacyjnych. Metabolity, produkowane przez mikrobiom w jelitach, są wchłanianie do krwioobiegu, a wraz z nim rozprowadzane do odległych tkanek. Te naturalne drogi komunikacji stanowią niezwykle atrakcyjny, choć jeszcze niezbadany obszar interwencji terapeutycznych. Nowo utworzona w Instytucie Nenckiego grupa dr. Wypycha będzie prowadziła badania mające na celu opracowanie nowych metod terapeutycznych w oparciu o metabolity mikroflory jelitowej.