Centrum Doskonałości w Neurobiologii

Centrum Doskonałości w Neurobiologii


W ramach Europejskiego Centrum Doskonałości w Neurobiologii w latach 2003-2005 realizowany był projekt BRAINS (Bringing Research Advances In Neurobiology to Society – Rozpowszechnianie Osiągnięć Nauk Neurobiologicznych w Społeczeństwie). Miał on na celu pełniejsze włączenie Instytutu Nenckiego w główne nurty Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area), a jednym z głównych zadań projektu było szersze wykorzystanie i zastosowanie osiągnięć naukowych Instytutu i jego międzynarodowych partnerów na potrzeby społeczne i ekonomiczne.

Centrum Doskonałości MIND – Mózg I Nowe Drogi terapii


W ramach krajowego centrum realizowany jest projekt Specjalistyczne stanowiska do wczesnego diagnozowania dysleksji oraz chorób neurodegeneracyjnych.
Głównym celem projektu jest stworzenie w CD MIND nowoczesnego ośrodka opracowywania metod diagnozowania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z dysleksją i chorobą Alzheimera.

W ramach centrum MIND realizowany jest również projekt Kompleksowe stanowisko do badań diagnostycznych i testowania leków na modelach zwierzęcych.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego stanowiska behawioralno – elektrofizjologicznego, a dzięki temu nowoczesnego zaplecza badawczego, które umożliwi wypracowanie nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych w zaburzeniach układu nerwowego. Inwestycja doprowadzi również do ustanowienia nowych standardów w badaniach behawioralnych oraz stworzenia nowych zwierzęcych modeli badawczych, m.in. z wykorzystaniem gryzoni transgenicznych

Centrum Doskonałości BIOIMAGE – Centrum Obrazowania Procesów Biologicznych


BIOIMAGE jest krajowym Centrum Doskonałości zajmującym się badaniami i obrazowaniem procesów zachodzących w organizmach żywych na trzech poziomach organizacji materii ożywionej – molekularnym, komórkowym i tkankowym. Oprócz celów naukowych Centrum zajmuje się rozwojem wielopłaszczyznowej współpracy naukowej z europejskimi ośrodkami badawczymi o podobnym profilu naukowym w priorytetowej dziedzinie „Zdrowie i Życie”.