Rys historyczny

Studia doktoranckie w Instytucie mają długą tradycję. Pierwsze studia zostały uruchomione w roku 1968. Kolejna edycja studiów miała miejsce w 2001 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Kossut. W latach 2006-2010 kierownikiem studiów została prof. dr hab. Jolanta Barańska, następnie od 2011 do 2014 prof. Jolanta Skangiel-Kramska. Od 2015 roku kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Daniel Wójcik. 

Instytut prowadzi studia w języku polskim i angielskim oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora z nauk biologicznych od 1955 roku oraz biochemii od 2015 roku. Od 1955 ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych z dyscypliny biologia.

Na studiach doktoranckich studiuje 188 osób.  

Informacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studia doktoranckie trwają do 30 września 2023 r.

Od roku akademickiego 2019/2020 Instytut Nenckiego nie prowadzi naboru na studia doktoranckie. Zapraszamy kandydatów do aplikowania do Warszawskiej Szkoły Nauk Ścisłych i BioMedycznych. Więcej informacji www.warsaw4phd.eu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Studia trwają 4 lata i są bezpłatne.
  • Każdy z doktorantów otrzymuje finansowanie (w różnej formie – stypendium/umowa o pracę/umowa cywilnoprawna – w zależności od projektu).
  • Do zaliczenia każdego roku konieczne jest przedstawienie uzyskanych wyników w formie prezentacji na corocznym sprawozdaniu doktorantów.
  • Do zaliczenia studiów konieczne jest zdanie egzaminu z przedmiotu kierunkowego oraz egzaminów z filozofii i statystyki.
  • Doktoranci mogą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, a obcokrajowcy w kursie języka polskiego.
  • Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego toku studiów, na wniosek promotora.
  • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
  • Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji. Warunkiem zwolnienie z egzaminu z języka obcego jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów w Zał., 1 Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 13200).
  • Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy doktorskiej jest uzyskanie 30 punktów ECTS, oraz zdanie  egzaminów z planowanych przedmiotów (w tym 3 doktorskich).

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje