Efekty kształcenia w zakresie WIEDZY  – Doktorant/absolwent:

 • wyjaśnia w sposób szczegółowy i zaawansowany procesy oraz mechanizmy, będące przedmiotem badań z zakresu neurobiologii molekularnej i komórkowej, biochemii, biologii komórki, neurofizjologii lub neuropsychologii, bioinformatyki czy neuroinformatyki,
 • upowszechnia w społeczeństwie rzetelne wiadomości o nauce i jej osiągnięciach, nie ukrywając przy tym jej ograniczeń,
 • uznaje wyniki twórczości naukowej za osobiste dobro twórcy, ale zarazem za dobro wspólne,
 • wskazuje bieżące problemy biologii na podstawie wiedzy uzyskanej z publikacji naukowych,
 • opisuje bieżące problemy naukowe, zwłaszcza dotychczas nierozwiązane, z zakresu biologii,
 • wyjaśnia relacje pomiędzy naukami biologicznymi, medycznymi i ścisłymi oraz pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami biologicznymi,
 • charakteryzuje metodologię oraz warsztat badawczy uprawianej dyscypliny,
 • opisuje sposoby pozyskiwania funduszy na badania naukowe z różnych źródeł na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
 • zna terminologię naukową,
 • umie scharakteryzować szkoły i poglądy filozoficzne.

 

Efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – Doktorant/absolwent:

 • planuje i prowadzi badania naukowe,
 • wykorzystuje teorie z zakresu nauk biologicznych w badaniach naukowych,
 • prowadzi badania naukowe w sposób nie uwłaczający godności człowieka i nie naruszający zasad humanitarnych,
 • wykorzystuje różnorodne źródła informacji,
 • interpretuje wyniki własnych badań z wykorzystaniem analizy statystycznej,
 • posługuje się nowoczesnymi technikami badawczymi,
 • propaguje zasady rzetelnej pracy naukowej, tępienia nieuczciwości naukowej lub łamania dobrych obyczajów,
 • posługuje się biegle językiem ojczystym i językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych, prezentowanie wyników w postaci referatów i plakatów oraz komunikację z cudzoziemcami,
 • przygotowuje rozprawę doktorską i po uzyskaniu pozytywnych recenzji przedstawia wyniki pracy w trakcie publicznej obrony,
 • potrafi samodzielnie zaprojektować badania, przygotować wniosek o ich finansowanie i zrealizować projekt badawczy,
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych, warsztatach, itp.,
 • potrafi przekazać wiedzę biologiczną na poziomie akademickim lub popularno-naukowym w języku ojczystym i angielskim.

 

Efekty kształcenia w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – Doktorant/absolwent:

 • dostrzega potrzebę intensywnego samokształcenia, zwłaszcza w zakresie uprawianej dyscypliny,
 • uzasadnia potrzebę aktualizacji wiedzy dotyczącej technik laboratoryjnych i badawczych oraz wykorzystywania jej w działalności naukowej,
 • uosabia społeczną rolę badacza,
 • potrafi krytycznie ocenić zarówno własną pracę naukową, jak i osiągnięcia oraz wkład pracy innych osób,
 • dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika naukowa prowadzone były z poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności,
 • stosuje zasady etyki pracy naukowej i dobre obyczaje w pracy zawodowej,
 • działa na rzecz etosu pracy zespołowej, przede wszystkim w  działalności naukowej,
 • uwzględnia w swojej pracy zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób,
 • uczestniczy w życiu swego środowiska naukowego i poszerza kontakty z międzynarodową społecznością uczonych,
 • przestrzega zasad i konwencji międzynarodowych dotyczących wspólnej odpowiedzialności uczonych.

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje