Otwarcie przewodu doktorskiego

Tryb postępowania dotyczącego otwarcia przewodu doktorskiego określa Regulamin Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Wymaga się, aby przed otwarciem przewodu doktorant wygłosił seminarium w swoim zakładzie.

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta, złożony do Dyrektora Instytutu

 

1. Do wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego należy dołączyć życiorys naukowy wraz z listą publikacji, opinią opiekuna naukowego i odpisem dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych

2. Doktorant może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów w Zał., 1 Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 13200), co zwalnia go z egzaminu z języka obcego.

 

Doktorant może także złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Rady Naukowej, p 119, nie później niż trzy tygodnie przed najbliższym posiedzeniem Rady Naukowej. Ostateczny termin składania dokumentów podaje z wyprzedzeniem sekretarz Rady Naukowej przed każdym posiedzeniem  Prezydium Rady.

Na posiedzeniu Rady Naukowej doktorant w 5-minutowym wystąpieniu przedstawia dotychczasowe wyniki, cel pracy i plany badawcze.

Egzaminy doktorskie z nowożytnego języka obcego, filozofii i dyscypliny podstawowej (biologii lub biochemii) zdaje się po otwarciu przewodu doktorskiego, przed złożeniem rozprawy i powołaniem recenzentów. Do egzaminu z dyscypliny podstawowej można przystąpić po zdaniu pozostałych egzaminów.

 

Szczegółowe informacje:

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje