FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA DOKTORANTÓW

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Przyznawane jest na okres 12 miesięcy zgodnie z postanowieniem Dyrektora Instytutu. Stypendium wypłacane jest co miesiąc przelewem na konto bankowe doktoranta.

 

 

 

INNE STYPENDIA

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

-  stypendium socjalnego;

-  zapomogi;

-  stypendium dla najlepszych doktorantów;

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje