Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego celem jest między innymi wspieranie międzynarodowej współpracy uczelni, Instytutów naukowych poprzez realizację części studiów i praktyki za granicą, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Więcej  o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

 

Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Instytut uzyskał możliwość udziału w programie w 2014 roku, uzyskując Kartę Erasmusa. Dzięki temu o wyjazd w ramach Programu może ubiegać się każdy doktorant lub pracownik Instytutu bez względu na wiek czy narodowość.

 

Do jakich krajów można wyjechać?

W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są  otwarte dla organizacji z państw partnerskich. Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

 

Lista partnerów w ramach programu:

Radboud University www.ru.nl
University of Bari www.uniba.it
Norwegian University of Life Sciences www.umb.no
Norwegian University of Science and Technology www.ntnu.edu
University College Cork www.ucc.ie
University of Portsmouth www.port.ac.uk
Brno University of Technology https://www.vutbr.cz
University of Padova http://www.unipd.it
Ventspils University of Applied Sciences http://venta.lv
Université de Lorraine, www.univ-lorraine.fr

 

Jak wziąć udział w programie?

Doktoranci

Doktoranci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – są to wyjazdy trwające minimalnie 3 miesiące realizowane w instytucjach partnerskich
  • na praktykę – są to wyjazdy trwające minimalnie 8 tygodni realizowane w zagranicznej organizacji, przedsiębiorstwie, instytucie, centrum badawczym.

 

Pracownicy

Wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej mogą ubiegać się o wyjazd. Instytut może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Wyjazd będzie odbywał się w ramach delegacji. 

 

Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazdy:

  • na szkolenia służące doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy. Oferta ta adresowana jest do wszystkich pracowników Instytutu, także dla pracowników administracji
  • w celu prowadzenia zajęć w Instytucji partnerskiej. W czasie wyjazdu należy przeprowadzić min 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu.

 

Stypendium na wyjazd

Każda osoba nominowana do wyjazdu otrzymuje stypendium z programu Erasmus+. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Szczegóły:  www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze

 

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków stypendystów zawiera Karta Studenta Erasmusa +. Każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ, która obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Po powrocie z wyjazdu należy przedłożyć dokumenty rozliczeniowe w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami.