Europejska Karta Naukowca

Wprowadzenie

W grudniu 2009 roku Rada Naukowa IBD PAN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obok Kodeksu, Karta jest kluczowym elementem polityki UE promującym badania naukowe jako obszar realizacji atrakcyjnej kariery zawodowej.
Karta i Kodeks zostaną wdrożone za pomocą strategii kadrowej. Jednym z elementów wprowadzenia strategii jest dokonanie analizy wewnętrznej, w celu porównania istniejących w Instytucie zasad i praktyk z zapisami Karty i Kodeksu.

Protokół

W maju 2011 Dyrektor Instytutu powołał Komisję, która zapoznała się z Europejską Karta naukowca oraz Kodeksem postępowania. Następnie przeanalizowała zasady i wymagania wynikające z zapisów Karty i Kodeksu pod kątem ich realizacji w Instytucie. Cześć zasad jest realizowana poprzez polskie prawo (kodeks pracy, ustawa o PAN), część przez akty tworzone w PAN (kodeks etyczny PAN), część przez akty wewnętrzne IBD (uchwały rady naukowej np. uchwała dotycząca określenia sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe).
Wstępna analiza realizacji przez IBD zapisów Karty i Kodeksu pozwoliła członkom Komisji, na opracowanie ankiety, którą skierowano do pracowników naukowych i doktorantów.

Wyniki ankiety

  • Ankietowanych było 104 pracowników naukowych, otrzymano 39 ankiet tj. 37,5 % wszystkich ankietowanych. Wśród doktorantów na 120 osób ankietowanych odpowiedziało 42 tj. 35 %.

  • Analiza dokonana przez Komisję jak i wyniki ankiety wskazują, że stopień realizacji zasad zawartych w Karcie i Kodeksie jest w IBD zaawansowany. Instytut stwarza pracownikom naukowym właściwe warunki do rozwoju naukowego.

  • Należy dokonać pewnych usprawnień dotyczących IT tzn. stworzyć instrukcję w której zostaną zawarte procedury dotyczące zabezpieczania i przechowywania danych na komputerze służbowym.

  • Część pytań dotyczyło przekazywania informacji o ofertach pracy i szkoleniowych na poziomie PAN jako jednostki nadzorującej działalność wszystkich Instytutów. Odpowiedzi ankietowanych wskazywały na potrzebę stworzenia „centrum informacji” zarówno o ofertach pracy jak i szkoleniowych. Będzie to wymagało kontaktu Dyrekcji IBD z władzami PAN.

  • Zarówno doktoranci jak i pracownicy naukowi zwrócili uwagę na brak informacji zwrotnej o słabych i mocnych stronach składanych aplikacji rekrutacyjnych. Obecnie istnieją w IBD przepisy umożliwiające zainteresowanym zapoznanie się z wynikami postępowania rekrutacyjnego (dotyczy stanowisk naukowych) należy je tylko dostosować do doktorantów.