Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 20, Sonata 16 i PRELUDIUM BIS 2. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 7 projektów badawczych.

 

Opus

dr inż. Anna Ciesielska  - Mechanizmy kontrolujące endocytozę CD14 jako regulatory odpowiedzi zapalnej makrofagów.

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek -  Określenie heterogenności mikrośrodowiska immunologicznego doświadczalnych glejaków o zdefiniowanym genotypie i ich odpowiedzi na immunoterapię z wykorzystaniem multi-omiki pojedynczych komórek

dr hab. Joanna Urban-Ciećko -  Rola interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych w modulacji funkcji neuronów i plastyczności synaptycznej poprzez aktywację receptorów GABAb.

 

Sonata

dr Ali Jawaid - Rola metabolizmu lipidów w międzypokoleniowym przekazywaniu zmian wywołanych traumą.

dr Alicja Puścian - Ku wspólnocie - dynamiczne zmiany aktywności neuronalnej towarzyszące przekształcaniu się dystansu wobec obcych w więź społeczną

dr inż. Tomasz Wypych - Wykorzystanie metabolitów mikroflory jelitowej w leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej

 

Preludium Bis

dr Michał Bola -  Samoświadomość i przetwarzanie emocji w grupie użytkowników klasycznych psychodelików