Biblioteka

Kierownik: Jan BIENIAS

Pracownicy: Maja Brzozowska, Paweł Fiszer, Mariusz Pasznik

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego została założona w roku 1918 wraz z powstaniem Instytutu. Biblioteka Centralna mieściła się w gmachu Instytutu przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. W skład jej wchodziły ponadto księgozbiory: Biblioteki Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, Biblioteki Stacji Morskiej w Helu, Biblioteki Zakładu Biometrii w W-wie, Biblioteki Stacji Biologicznej w Pińsku. We wrześniu 1939 r. zbiory Biblioteki Centralnej zostały całkowicie zniszczone, zbiory zaś Stacji badawczych zostały przejęte przez placówki niemieckie lub uległy całkowitemu rozproszeniu. Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy Instytutu i jego Biblioteki.

Do 1954 roku siedzibą Instytutu i Biblioteki była Łódź. Obecnie Biblioteka mieści się w Warszawie przy ul. Pasteura 3. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy “Horizon”. Od roku 2011 Biblioteka realizuje wspólnie z 16 bibliotekami naukowymi w kraju projekt : Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) – w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Jego celem jest stworzenie multimedialnej internetowej biblioteki, w której udostępniane będą wybrane zbiory (pełne teksty) instytutów naukowych biorących w nim udział. Od roku 2018 Biblioteka Instytutu przez okres 3 lat wspólnie z 16 bibliotekami naukowymi  w kraju będzie realizować kolejny  projekt  pt: Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Materiały planowane do udostępniania w projekcie OZwRCIN  mają w dużej mierze charakter unikalny. Udostępnienie ich w postaci zdigitalizowanej znacząco wzbogaci polskie zasoby cyfrowe. Są to książki i czasopisma z XIX i XX w. polskie i obce w kilku językach. Ich tematyka obejmuje szeroko pojmowane nauki biologiczne. Zbiory biblioteczne przeznaczone do zaprezentowania w projekcie, które obecnie możemy udostępniać w postaci cyfrowej, są szacowane na  ponad 100 tys. stron.
Kategorie posiadanych zbiorów: wydawnictwa zwarte, czasopisma, mikrofilmy, stare druki. Księgozbiór Biblioteki obejmuje zbiór druków zwartych liczący 24.122 tomy, w tym kolekcja prac doktorskich i habilitacyjnych obejmująca 620 prac. Bieżąco do Biblioteki wpływa ok. 55 tytułów czasopism, w tym z prenumeraty zagranicznej 42 tytuły. Ogólnie zbiór czasopism obejmuje 1486 tytułów i liczy 50.526 tomów. Biblioteka prowadzi wymianę czasopisma wydawanego przez Instytut z 9 kontrahentami, w tym z 8 kontrahentami zagranicznymi.

Biblioteka gromadzi ponadto w ramach Archiwum Multimedialnego materiały audiowizualne z różnych uroczystości, konferencji i sympozjów, jakie odbywają się na terenie Instytutu lub są przezeń organizowane oraz materiały dokumentujące historię Instytutu.

Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: Biologia komórki, Biologia molekularna, Biochemia, Etologia, Neurobiologia, Psychofizjologia.

Sposoby powiększania i uzupełniania zbiorów to: kupno, prenumerata, wymiana, dary i inne.
W Bibliotece Instytutu znajdują się następujące rodzaje katalogów:
- tradycyjny: katalog kartkowy druków zwartych oraz czasopism i wydawnictw ciągłych; katalog przedmiotowy druków zwartych.
- zautomatyzowany: katalog on-line druków zwartych i czasopism obejmujący lata 1975-2012.
Biblioteka posiada dostęp do licencjonowanych baz danych, czasopism zagranicznych i książek zawierających pełne teksty. Dostęp jest możliwy ze wszystkich stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Instytutu. Użytkownicy korzystać mogą z:
a) baz danych: ISI WEB of Knowledge (Science Citation Index, Journal Citation Reports, Medline); MIT Cognet, EBSCOHost oraz Scopus.
b) dostępów on-line do pełnych tekstów czasopism następujących wydawnictw: Springer Verlag, Elsevier Science, Wiley, Karger, MIT Press, Nature, Science, EBSCOhost oraz do czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę
c) dostępów on-line do pełnych tekstów wybranych kolekcji książek wydawanych przez Springer Verlag i MIT Press oraz serii : International Review of Neurobiology, Methods in Enzymology, Progress in Brain Research

Udostępnianie księgozbioru:
Prezencyjne – wolny dostęp do całości zbiorów; wypożyczenia na zewnątrz dla uprawnionych użytkowników.
Użytkownicy: pracownicy naukowi Instytutu i z innych ośrodków naukowych w kraju oraz goście z zagranicy, studenci, uczniowie szkól średnich a także biblioteki naukowe w kraju i z zagranicy.

Zespół Biblioteki opracowuje ponadto coroczny „Spis publikacji pracowników Instytutu”.Więcej informacji na stronie Biblioteki: http://biblioteka.nencki.gov.pl/
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN): http://biblioteka.nencki.gov.pl/rcin/
Katalog Biblioteki: http://biblioteka.nencki.gov.pl/katalogi/
Kontakt: bibl@nencki.gov.pl