Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Kierownik: Urszula DZIEWULSKA

Zespół:  Ewa Leśniczuk, Bożena Kaczorowska-Satała, Dominika Zdziebło, Diana Szymańska, Karolina Wysowska, Agata Karwowska, Aleksandra Zasada,

Dział jest odpowiedzialny za:

- administrowanie sprawami kadrowymi Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej,
- informowanie pracowników o zasadach korzystania ze środków funduszu socjalnego,

- obsługę administracyjną Posiedzeń Rady Naukowej,
 

 

 

 

Poradnik dla pracowników

Poradnik dla cudzoziemców

Informacje o zatrudnieniu

Słownik pojęć
Instytut Biologii Doświadczalnej in. M. Nenckiego PAN Jest instytutem naukowym, działającym na podstawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619.
Podstawowe miejsce pracy
Uczelnia albo jednostka naukowa, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.
Pracownik naukowy
Pracownik zatrudniony na stanowisku: profesor, profesor instytutu, adiunkt lub asystent.
Do podstawowych obowiązków pracowników naukowych należy wykonywanie zadań statutowych jednostek naukowych, w szczególności:
Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników oraz udział w realizacji podjętych przez jednostkę zadań w zakresie kształcenia.