Pion Administracyjny

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
Mgr Tomasz KOCZYK

 

Kancelaria Instytutu

Sekretariat Zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych: Tel. 022 5892 385
mgr Elżbieta Stefaniuk, e-mail: e.stefaniuk@nencki.gov.pl

Przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję wewnętrzną i  zewnętrzną oraz  przesyłki pocztowe i kurierskie. Rejestruje i przechowuje oryginały decyzji i zarządzeń Dyrektora Instytutu. Przyjmuje i publikuje na stronie Instytutu zapytania ofertowe

 

Archiwum Zakładowe: Tel. 022 5892 340
mgr Renata Rubin, e-mail: r.rubin@nencki.gov.pl

Archiwum gromadzi, przechowuje i ewidencjonuje materiały dostarczane przez jednostki Instytutu. Czuwa nad dostosowaniem przepisów kancelaryjnych i działania Archiwum do aktualnych przepisów prawa.

 

Zamówienia Publiczne, Komisja Przetargowa Instytutu: Tel. 022-5892 266, -213,
fax 022 5892 493
Przewodniczący Komisji: dr Anna Jachner-Miśkiewicz tel. wew. 213
Sekretarz Komisji: mgr Joanna Rawa-Rębkowska tel. wew. 266,  e-mail: j.rawa@nencki.gov.pl

Przeprowadza i dokumentuje postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie dostawców i usługodawców dla Instytutu w trybach przewidzianych ustawą Pzp;
Czuwa nad dostosowaniem procedur instytutowych do obowiązujących przepisów prawa i stosowaniem Ustawy Pzp w zamówieniach publicznych Instytutu.

 

Dział Administracji: Tel. 022 5892 213
Kierownik: mgr Edyta Momot, e-mail:
e.momot@nencki.gov.pl

Pracownicy: mgr Monika Napierała,  e-mail: mo.napierala@nencki.gov.pl, Grzegorz Janusik, Barbara Chylińska, Jacek Krejner, Dominik Siemiński, Michał Stępień, Robert Nowak

Dział zajmuje się sprawami związanymi z codziennym życiem Instytutu, rejestruje  i wydaje uprawnienia do pomieszczeń w budynkach oraz karty dostępu.

Ewidencjonuje środki trwałe, przeprowadza inwentaryzację;
zarządza samochodami Instytutu i układa grafik wyjazdów; dba o utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz i wewnątrz budynku;
nadzoruje pracę ochrony i firmy sprzątającej;
wspomaga organizowanie spotkań i konferencji w Instytucie.

 

Dział Zaopatrzenia: Tel. 022 5892 210, -205, -294; Fax. 022 5892 14,

e-mail: zaopatrzenie@nencki.gov.pl

Kierownik: mgr Iwona Czaplarska, e-mail: i.czaplarska @nencki.gov.pl
Pracownicy: Ryszard Senk, Krzysztof Grącki, mgr Łukasz Chudoba, Dawid Ciechowicz

e-mail: zaopatrzenie@nencki.gov.pl

Dział jest odpowiedzialny za kompleksowe dokonywanie zakupów każdego rodzaju oraz gospodarkę odpadami;
składa zamówienia i monitoruje ich realizacje;
obsługuje odprawy celne;
zajmuje się gospodarka odpadami (realizuje odbiór odpadów niebezpiecznych i laboratoryjnych od pracowników i przekazuje specjalistycznym firmom);
realizuje bieżące zakupy,
Konstruuje i archiwizuje elektronicznie umowy (wraz z odpowiednią dokumentacją) na dostawy i usługi w kwotach poniżej progów ustawy – Pzp.

 

 

Dział Techniczny: Tel. 022 5892 288, -284; 022 5892 255,

e-mail: dzial.techniczny@nencki.gov.pl
Kierownik: mgr Miłosz Sierniewski, e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl
Z-cy Kierownika: mgr Władysław Zarudzki oraz mgr Marek Mańkowski

Pracownicy: Henryk Warzywoda, Zbigniew Gajewski, Zbigniew Engelbrecht, Wiktor Czechowski, Tadeusz Wiśniewski,.

Dział czuwa nad niezakłóconym funkcjonowaniem budynków i pracowni;

wykonuje kosztorysy inwestorskie remontów
monitoruje stan sprzętu i urządzeń oraz dokonuje możliwych do przeprowadzenia w warunkach Instytutu napraw,
nadzoruje stan i przeprowadza naprawy instancji elektrycznej, hydraulicznej;

nadzoruje stan budynków.
wykonuje drobne remonty budowlane oraz prace malarskie;
wykonuje prace ślusarskie i spawalnicze.

Nadzór  nad wentylacją i klimatyzacją oraz centralnym ogrzewaniem w Centrum Neurobiologii sprawuje: mgr inż. Wiesław Mróz,  e-mail: w.mroz@nencki.gov.pl i Darek Kałużyński . Nadzorują pracę i wydajność  instalacji wentylacji, klimatyzacji i węzła cieplnego, badają przepływy powietrza i liczbę wymian, wykonują drobne naprawy, dokonują wymiany filtrów; nadzorują i współpracują z automatykiem i firmą serwisującą agregaty chłodnicze.

 

SYTUACJE NAGŁE, AWARIE
W sytuacjach awaryjnych, przypadkach i zdarzeniach nagłych, w których nie wiadomo do kogo się zwrócić proszę zawiadomić:
• Portiernię w budynku głównym: tel.: 589 2200, wew. -2oo, lub
• Portiernię zewnętrzną tel.: 589 2457, wew. -457.
Osoby pracujące w Portierni są w posiadaniu numerów telefonów do osób dyżurujących oraz służb zewnętrznych a także Kierownika działu administracji i Dyrektora administracyjnego.