Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista (post-doc)

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista (post-doc)

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Opus14

 

 

Wymagania:

 

- wykształcenie wyższe ze stopniem doktora (tytuł doktora osiągnięty maksymalnie 7 lat wstecz)
- doświadczenie zawodowe – wcześniejsza praca (podczas doktoratu lub post-doca) w dziedzinie epigenetyki oraz/lub nowotworów mózgu|
- umiejętności – kandydat będzie potrafił pracować niezależnie jak również w drużynie z innymi członkami laboratorium. Kandydat będzie planował/realizował nowe doświadczenia jak również będzie wspierał już trwające prace w projekcie
- kompetencje - kandydat musi mieć doświadczenie w technikach biologii molekularnej i komórkowej (typu: hodowle komórkowe, Western blotting, izolacja DNA/RNA, Real-Time PCR, przygotowywanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji).

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

Poszukujemy kandydata do pomocy w końcowej fazie projektu. Projekt dotyczy badania zmian w chromatynie pod wpływem leków epigenetycznych w pediatrycznych guzach mózgu. Kandydat weźmie udział w cało-genomowych badaniach chromatyny z użyciem metod MNase-/ChIP-/RNA-seq oraz w walidacji tych wyników przy użyciu metod biologii molekularnej. Kandydat będzie przygotowywał raporty z wynikami badań, weźmie udział w przygotowaniu manuskryptów, prezentowaniu wyników na międzynarodowych konferencjach oraz lokalnych seminariach.

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy - umowa o pracę
- czas trwania umowy - czas określony od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021
- data rozpoczęcia pracy 1 stycznia 2021 r.
- informacje o możliwościach rozwoju zawodowego
- dodatkowe benefity  - ubezpieczenie medyczne, możliwość skorzystania z karty sportowej, fundusz socjalny

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Aplikacja powinna być przygotowana w języku angielskim i zawierać 1-stronicowy list motywacyjny, CV, listę publikacji oraz kontakt do dwóch osób które udzielą referencji. Aplikacje powinny być wysłane jako jeden plik pdf do postdoc@nencki.edu.pl z tytułem maila ‘[post-doc]’.

 

Wymagane dokumenty - CV, list motywacyjny (1 strona), lista publikacji, kontakt do dwóch osób które udzielą referencji

 

Dane kontaktowe: j.mieczkowski@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni/Działu:         

http://en.nencki.gov.pl/laboratory-of-molecular-neurobiology

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia br.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Informacje o rozstrzygnięciach konkursów

W dniu 6 grudnia 2019 roku Rada Naukowa uzyskała informację od Dyrektora Instytutu o rozstrzygniętych konkursach na liderów grup: 

- w ramach projektu Dioscuri, na stanowisku adiunkta zatrudniono dr Aleksandrę Pękowską;

- w ramach projektu Dioscuri, na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Grzegorza Sumarę;

- w ramach BrainCity na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Gianfilippo Coppolę;

- w ramach BrainCity na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Aliego Jawaida.

 

W dniu 12 kwietnia 2019 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Michała Boli na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Marka Wypycha na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Anity Cybulskiej-Kłosowicz na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroplastyczności.

W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie prof. dr hab. Urszula Wojdy na stanowisko profesora zwyczajnego w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie.

W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Agnieszki Łukomskiej na stanowisko asystenta w Pracowni Neuroplastyczności.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Doroty Włogi na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Marka Hunta na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroinformatyki.

W dniu 29 września 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Joanny Dzwonek na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej. 

 

W dniu 23 czerwca 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Sodikdiona Kodirova na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii Emocji

 

W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Błażeja Ruszczyckiego na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Adriany Magalskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Witolda Konopkę na stanowisko adiunkta w Pracowni Modeli Zwierzęcych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Pawła Dobrzynia  na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

 

W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Justyny Janikiewicz na stanowisko adiunkta w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych.


W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Moniki Bijaty na stanowisko adiunkta w Pracowni Biofizyki Komórki.


W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kality-Bykowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Wilczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Komórkowej.
 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Michała Boli na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.
 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.
  

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Bartosza Wojtasia na stanowisko asystenta w Pracowni Neurobiologii Molekularnej.

 

W dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Marty Maleszewskiej-Bobińskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii Molekularnej.
 

W dniu 2 października 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Ewy Joachimiak na stanowisko adiunkta w Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.
 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Marka Wypycha na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Weroniki Dębowskiej na stanowisko asystenta w Pracowni Neuroplastyczności.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Mayanka Chaturvedi na stanowisko asystenta w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Łucji Krzemień-Ojak na stanowisko asystenta w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Dziembowskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa przyjęła do wiadomości zatrudnienie dr. hab. Michała Dąbrowskiego na stanowisko Kierownika Pracowni Bioinformatyki.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła przeniesienie dr. hab. Jakuba Włodarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Biofizyki Komórki.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr. Rafała Czajkowskiego na stanowisko adiunkta do Pracowni Modeli Zwierzęcych.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr Katarzyny Jednoróg na stanowisko adiunkta do Pracowni Psychofizjologii.

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr hab. Iwony Szatkowskiej na stanowisko adiunkta do Pracowni Psychofizjologii.

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr Jędrzeja Szymańskiego na stanowisko adiunkta do Pracowni Bioenergetyki Błon Biologicznych.